Klauzula informacyjna RODO – zapis do Newsletter`a

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego RODO, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest N.Z.O.Z. „TECHNODENT” Maria Kostusiak z siedzibą w Łęczycy (99-100 Łęczyca, ul. Jana Kilińskiego 4)
NIP: 7751064435, REGON: 610145953.
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adres e-mail: recepcja@wellcamdent.com lub pod numerem telefonu +48 794-794-740 jak również listownie na adres siedziby podany powyżej.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iodo@wellcamdent.com lub pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby Administratora Danych Osobowych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• świadczenia usługi wysyłki newslettera. Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO – „zgoda” oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing bezpośredni produktów i usług;

4. Przekazanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu – świadczenia usługi newslettera.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo złożyć wniosek do Administratora o:
• Dostęp oraz kopie własnych danych osobowych,
• Sprostowanie (poprawienie) własnych danych osobowych,
• Usunięcie własnych danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
• Ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• Przenoszenie własnych danych osobowych, na warunkach określonych w RODO,
• Cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust.1 lit. f RODO.
• Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o skontaktowanie się z nami na wyżej podane dane kontaktowe.

7. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu, serwisu IT czy wysyłki newslettera, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Mogą być one także przesyłane poza ten obszar i tam przetwarzane. Zawsze, gdy przesyłamy dane, robimy to zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli przekazujemy dane poza EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne oraz Tarczę Prywatności, które zabezpieczają te dane poza EOG.

9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO