Klauzula informacyjna RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest N.Z.O.Z. „TECHNODENT” z siedzibą w Łęczycy, przy ul. Jana Kilińskiego 4, identyfikujący się numerem NIP: 7751064435 REGON: 610145953, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@wellcamdent.com, tel. +48 794 794 740. 

Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Dawid Szarek. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez:
a) adres e-mail: iodo@wellcamdent.com lub
b) pisemnie na adres Inspektor Ochrony Danych N.Z.O.Z. „TECHNODENT”, ul. Jana Kilińskiego 4, 99-100 Łęczyca. 


Cele i podstawy przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) kontakt poprzez formularz kontaktowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest możliwość udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość/pytanie zainteresowanych. Uzasadnionym interesem Administratora Danych jest również możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności osoby zatrudnione przez N.Z.O.Z. „TECHNODENT” i upoważnione do ich przetwarzania oraz zaufani partnerzy świadczący usługi hostingu, usług IT, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi na przesłaną wiadomość, po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lecz nie dłużej niż przez okres 5 lat. 


Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne
(art. 16 RODO), a także prawo do ich usunięcia (art. 17 RODO), w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 18 RODO);
d) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Jeśli Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania swoich danych. Wówczas Administrator nie będzie mógł przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych.