Polityka prywatności i plików cookies

Szanujemy i chronimy Twoją prywatność. Dlatego opracowaliśmy dokument, który precyzuje zagadnienia związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji o użytkownikach. Informacje zawarte w logach dostępowych.
Podobnie jak większość firm, posiadających własne serwery, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych i statystyk. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów, jak również w celach statystycznych. Dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.
Dbamy, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony https://wellcamdent.com/ jest N.Z.O.Z. „TECHNODENT” Maria Kostusiak z siedzibą w Łęczycy (99-100 Łęczyca, ul. Jana Kilińskiego 4) NIP: 7751064435, REGON: 610145953. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu
  e-mail: recepcja@wellcamdent.com lub pod numerem telefonu +48 794 794 740.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) w osobie Pana Dawida Szarka, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pomocą adresu e-mail: iodo@wellcamdent.com
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Odwiedzając naszą stronę internetową, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące:
  • Adresu IP,
  • Rodzaju systemu operacyjnego,
  • Rodzaju/typu przeglądarki.
 5. Cel i zakres danych wykorzystywanych przez Administratora został przedstawiony poniżej.
 6. Przekazane poniżej informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w punkcie XII i XIII sposobów wykorzystywania przez Administratora danych osobowych przekazywanych przez użytkowników.
 7. Dane gromadzone za pomocą Serwisu nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.
 8. Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu z zachowaniem wszystkich gwarancji bezpieczeństwa danych mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez Administratora jak również innym podmiotom, w tym:
  • podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
  • podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora (np. Podmiotom świadczącym usługi doradcze dostawcą usług technicznych),
  • innym Administratorom Danych w zakresie niezbędnym do realizacji usług i oraz wymogów
  prawnych (np. kancelariom prawnym lub notarialnym).
 9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi strony przysługuje:
  • prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), 
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), 
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 21 RODO), 
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@wellcamdent.com
 10. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego jakim jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowy odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.
 11. Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia
  i Liechtenstein).
 12. Dane osobowe przekazane przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego, lub poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy.
  1. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci numeru telefonu kontaktowego lub adresu email oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń jak również realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego formularza kontaktowego bądź udostępnionego numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail w Serwisie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”. W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
  2. Administrator danych przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów zgodnie z prawem. W zależności od podstawy prawnej okres ten będzie kształtował się następująco:
   • czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa,
   • czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
  3. W przypadku chęci wycofania zgody należy skontaktować się z Administratorem lub IOD. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obwiązywała.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.
 13. Dane gromadzone w sposób automatyczny
  1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
  2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczą sesji użytkowników tak jak: adres IP, rodzaj nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
  3. Dane przedstawione w ust. 2 nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
  4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.
  5. Dane wskazane w ust. 2 powyżej są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
  6. Ponadto serwis do sprawnego działania wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dalszej części polityki.
 14. Twoje dane są przez nas zabezpieczane, poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych w celu zapobiegnięcia ryzyka naruszenia praw lub wolności.
 15. Stosujemy protokół transmisji SSL dzięki czemu zapewnimy, iż przesył danych na naszej stronie jest bezpieczny. Protokół SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z Państwa przeglądarki i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Stronę Internetową.

Media społecznościowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w związku z odwiedzeniem przez użytkowników strony profili społecznościowych (np. Facebook, WhatssApp, YouTube). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes” oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messangera lub innych usług oferowanych przez Facebooka.
 2. W przypadku, w którym treść pytania zostały przekazane szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia) uznaje się, że użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie tych danych przez Administratora (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 3. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika portalu społecznościowego wynikają wprost z regulaminu danego portalu.

Informacja o współadministrowaniu danymi z Meta Platforms Ireland Limited oraz YouTube

 1. Administrator korzysta z usług i technologii oferowanych przez Meta Platforms, Inc. takich jak: Facebook, Messenger, Instagram, WhatssApp jak również z serwisu YouTube należącego do Alphabet Inc. W ramach współpracy z ww. podmiotami Administrator oraz ww. podmioty są wspólnymi administratorami Państwa danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Państwa danych we wskazanych celach:
  • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
  • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
  • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
  • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych.
 4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Państwa danych:
  • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych;
  • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
 5. Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest Irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 8. Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 9. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
 10. Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez w ramach YouTube są dostępne na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Pliki cookie

 1. Pragniemy poinformować, iż zgodnie z art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne strona internetowa https://wellcamdent.com/ nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookie to pliki wysyłane do Twojego komputera lub innego urządzenia, podczas przeglądania strony https://wellcamdent.com/
 3. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia cookies w swojej przeglądarce.
 4. Ciasteczka pozwalają na zapamiętanie i sprawdzanie preferencji użytkownika strony. Dzięki temu możemy m.in.: poprawiać wyniki wyszukiwania, dbać o trafność wyświetlanych przez Ciebie informacji.
 5. Pliki cookie nie dokonują żadnych zmian czy modyfikacji ustawień w urządzeniu lub oprogramowaniu, na którym zostały zainstalowane.
 6. Masz prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie Ciasteczek (można je blokować).
 7. Chcąc zablokować pliki cookie, zalecamy wybranie odpowiednich ustawień w Twojej przeglądarce WWW. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl oraz http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory lub bezpośrednio w poszczególnych przeglądarkach:
  • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
  • Google Chrome:https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
  • Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
  • Microsoft EDGE: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
 8. Pragniemy poinformować, że korzystanie ze strony internetowej https://wellcamdent.com/ oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez nas ciasteczek. Komunikat ten wyświetla się automatycznie zawsze przy pierwszej wizycie danego użytkownika na naszej stronie internetowej.
 9. Zablokowanie Ciasteczek lub ich usunięcie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, a niektóre jego opcje mogą okazać się niedostępne.
 10. 10. Pliki cookie można podzielić w następujący sposób:
  • „niezbędne” – czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika,
  • „funkcjonalne” – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu,
  • „zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa,
  • „wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,
  • sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  • stałe (persistent cookies) – są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 11. W ramach naszej strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • _ga – 2 lata – stałe – Ciasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics– w celu gromadzenia zagregowanych danych statystycznych o użytkownikach naszej strony
  • _gat – 10 min – stałe – Ciasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics – w celu gromadzenia zagregowanych danych statystycznych o użytkownikach naszej strony
  • _git – 24 godziny – stałe – Ciasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics – w celu rozróżniania użytkowników naszej strony

Postanowienia końcowe

 1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 30.03.2022